ACI BAKLA

Semen Lupini Şeker hastalığına karşı kullanılır.İdrar arttırıcı, kuvvet verici ve barsak parazitlerini düşürücü etkileri bilinmekte ve şeker hastalarında kan şekerini azalttığı iddaa edilmektedir. Zehirsizleştirilmiş baklalardan 10-20 adet yenilebilir. Olgun tohumları acı lezzetli ve zehirli bileşikler taşıdıkları için, bunları uzaklaştırmak maksadıyla kaynar suda bir müddet tutulurlar. Gevşeyen kabuklar soyulup bakla yenir veya bu tohumlar lapa haline getirilerek harici olarak deriye sürülebilir. Tohumlar kavrulup, değirmende çekilerek toz haline de getirilebilir..

ACI YONGA

Lignum Quassiae İştah açıcı, kuvvet verici, kurt ve ateş düşürücü

ADAÇAYI

Salvia officinalis Gaz söktürücü, antiseptik, kuvvet verici ve uyar�c�.Ac� tad� sebebiyle i�tah a�ar, hazm� kolayla�t�r�r ve barsak gazlar�n� giderir. Haz�ms�zl�k i�in 1 It. suya 3 tutam ada�ay� 1 tutam nane ve 1 tutam papatya konarak kaynat�l�r. Pekmez ile tadland�r�larak g�n i�inde i�ilir. Tanen maddesinden dolay� hafif kab�z ve kuvvet vericidir. Sadece yapraklar�ndan yap�lan �ay, idrar ve adet kanamalar�n� s�kt�r�r, ayr�ca anne karn�nda hayat�n� kaybetmi� ceninlerin d��mesini kolayla�t�r�r. U�ucu ya��n�n i�erdi�i maddeler ferahlat�c�, rahatlat�c�, teskin edici ve antiseptik yani mikrop �ld�r�c�d�r. Bu nedenle a��z ve bo�az iltihaplar�nda, anjinlerde gargara olarak kullan�lmaktad�r. (Ada�ay� bu alanda b�y�k �nemi haizdir.) Gargara olarak kullanmak i�in bir �ay ka���� kuru yaprak bir bardak kaynam�� suya at�l�p yar� yar�ya su ve sirke birlikte kullan�labilir. Gargara �l�k olarak yap�lmal� ve 2 saatte 1 uygulanmal�d�r. Yine bu hususiyeti sebebiyle harici olarak derideki yaralarda ada�ay� ile pansuman yap�labilir. Yapraklar�ndan su buhar� distilasyonu ile elde edilen saf u�ucu ya� y�ksek dozlarda �ld�r�c� bir zehirdir. Ada�ay� s�k�larak elde edilen �z balla kar��t�r�l�p i�ilirse damar b�z�c� etkisi sebebiyle kanamalar� durdurulabilir. Bu ama� i�in uygulanan doz genelde 3 �ay ka����d�r. �eker hastalar� i�in hafif kan �ekerini d���r�c� etkisi mevcuttur. Yaz�n ada�ay� ilave edilerek haz�rlanm�� banyolar v�cudu rahatlat�r ve zindelik verir.

ALIÇ

Fructus Crataegi �zellikle kalp �zerinde etkili, idrar s�kt�r�c�;Koroner damarlar� geni�leterek, kan dola��m�n� art�r�r. B�ylece angina ad� verilen kalp a�r�lar� azal�r. ��nk� kalp kas�na daha fazla oksijen sa�lanabilmektedir. Bu sebeple ila�lara destek olarak doktor kontrolunda al�nabilir. �zellikle ya�l�larda g�r�len kalp at��lar�n�n h�zlanmas�yla birlikte olan kalp ritmi bozukluklar�nda faydal� olabildi�i g�r�lm��t�r. Kalple ilgili olan bu etkiler uzun s�reli kullan�mda kendini g�stermektedir. Yine bu etkiler sebebiyle al��, ya�l�larda kalbi kuvvetlendirmek, y�ksek tansiyonlu hastalarda kalbe destek olmak, bilhassa ate�li hastal�klardan sonra yorulan kalbi kuvvetlendirmek ve kalpteki ritm bozukluklar�n� tedavi etmek amac�yla kullan�labilir. Al���n i�erdi�i maddelerde v�cudda birikme, zehirlilik ve al��kan�k yapma gibi �zellikler olmad���ndan uzun s�reli kullan�ma uygundur. Wagner`in yapt��� farmakolojik testIere g�re Al��`ta kalp kuvvetlendirici etki de mevcuttur. Hafif kalp yetmezliklerinde destekleyici olarak kullan�labilir. Tesir uzun vadede kendini g�sterir. Ayr�ca sinir sisteminde yat��t�r�c�, spazmlar� azalt�c�, idrar s�kt�r�c� ve kab�z yap�c� etkileri de vard�r. Kalple ilgili etkiler i�in, kurutulmu� al�� �i�ek ve yapraklar�ndan 2 �ay ka���� kadar miktar birer cezve suda 20 dk. kaynat�l�r ve g�nde 3 kez i�ilir. Bu suya 2 veya 3 �ay ka���� bal da eklenebilir. Di�er bir form�l sakinle�tirici etkisi sebebiyle o�ulotu kat�larak haz�rlan�r. e�it oranda al�� yapraklar�, al�� �i�ekleri ve o�ulotu �i�ekleri kurutularak kar��t�r�l�r. Bundan 1 �ay ka����, 1 bardak kaynam�� suda 10 dk. sureyle bekletilir. Bu inf�zyondan sabah ak�am birer bardak i�ilir. Kalple ilgili etkiler yan�nda kan bas�nc�da d���r�lmek istenirse e�it miktarlarda kurutulmu� al�� yapra��, al�� �i�e�i ve g�k�e kar��t�r�larak, bu kar���mdan 2 �ay ka���� kadar miktar ile bir bardak �ay yap�l�r ve bu �aydan sabah ak�am birer bardak i�ilir. Y�ksek tansiyonda kan bas�nc�n� d���rmek i�in g�k�e, al�� �i�ekleri, papatya ve kediotu k�k� kurutularak e�it miktarlarda kar��t�r�l�r. Bu kar���mdan 2 �ay ka����, 1 bardak kaynam�� suya at�larak 1 g�n beklenir. Bu �ekilde haz�rlanan S�v�, sabah ak�am birer bardak olarak i�ilir. �arp�nt� i�in 2 k�s�m o�ulotu, 2 k�s�m kediotu k�k�, 3 k�s�m al�� �i�e�i ve 3 k�s�m m�ge kurutulmu� olarak kar��t�r�l�r. Bu kar���mdan 2 �ay ka���� bir bardak kaynam�� suya at�l�r, 20 dk. beklenir. Bu �ekilde haz�rlanan �ay g�nde 2 kez i�ilir. S�zkonusu etkilerin g�r�lebilmesi i�in aylarca kullan�m gerekmektedir. Al���n kalp �zerine olan temel etkisi kalp kaslar�n� kuvvetlendirmesidir..

ALTINOTU

Herba Ceterachi �drar s�kt�r�c� ve kab�z etkileri vard�r. Basura kar��, haricen kullan�l�r.

AMBER

Ambra Grisea Ka�alot bal���ndan elde edilir. Kalbi kuvvetlendirir, i�tah a�ar ve cinsel arzuyu art�r�r.

ANASON

Fructus Anisi Vulgaris Gaz s�kt�r�c�, i�tah a��c�, s�t art�r�c� ve uyku vericidir.Ac� ve yak�c� tad�, kokusu sebebiyle t�kr�k ve mide ifrazat�n� �o�alt�r, dolay�s�yla i�tah a�ar, hazm� kolayla�t�r�r, barsak gazlar�n�n meydana gelmesini �nler. Haz�ms�zl�k ve ba��rsak gazlar� i�in 1 su barda�� kaynar suya 1 tatl� ka���� anason at�la-
rak kar��t�r�l�r. Daha sonra bal veya �eker ile hafif tadland�r�larak i�ilir. Anethol m�sekkin ve barsak spazmlar�n� sanc�lar� ��z�c�d�r. Fazlas� hafif sarho�luk ve sonra da a��r uyku verir. Bu �zelli�i sebebiyle gaz �ikayetleri dolay�s�yla uyumayan �ocuklara hem a�r�y� gidermek hem de uyutmak maksad�yla anason �ay� i�irilmesi �ok bilinen bir uygulamad�r. Bebeklere anason �ay� haz�rlamak i�in 2 �ay ka���� anason tohumu, 2 �ay barda�� suda ha�lan�r. tatland�rmak i�in i�ine biraz bal veya �eker ilave edilebilir. Elde edilen bu s�v�dan bebeklere g�nde 3 kez 2 �ay ka���� verilir.Anason �ay� s�t veren han�mlarda s�t� artt�r�r, �ks�r�klerde g��s� yumu�at�r. S�t artt�r�c� etki i�in 30 gr.anason yapra�� 1 litre suda kaynat�l�rve yemeklerden �nce 3`er �orba ka���� i�ilir. Anason ya�� vazelin ile kar��t�r�larak v�cud bitlerine kar�� kullan�labilir. M�silaj sebebiyle hafif m�shil et-kilidir. Ayr�ca idrar s�kt�r�r.

ANDIZ KÖKÜ

Radix Helenii Safra s�kt�r�c�, �ks�r�k kesici, g���s yumu�at�c�,kuvvet verici ve kurt d���r�c�d�r.

ARDIÇ TOHUMU

Fructus Juniperi �drar art�r�c�, terletici, midev� ve antiseptik �zellikleri vard�r. �drar s�kt�r�c� ve terletici �zelli�i sebebi iIe so�uk alg�nl���, kalp yetmezli�i gibi hastal�klarda
kullan�labilir. Romatizmal hastal�klarda, burkulma ve �arpma gibi kazalarda a�r� kesici ve hareket kabiliyetini artt�r�c�d�r. Zaten ard���n temel kullan�m alan� da bu tip hastal�klard�r. Kronik romatizmalarda, gut hastal���nda�e�itli kas a�r�lar�ndaolduk�a faydal�d�r. Bunun i�in toz haline getirilmi� kuru ard�� meyvalar�ndan 20 gram 1 ltsuda eritilerek g�nde 3 bardak i�ilir. Konsantre ard�� suyu so�ukalg�nl�-�� veya anjine yakalanm�� �ocuklara destek tedavisi olarak g�nde 3 kez bir�ay ka���� olarak verilir.Dahilen y�ksek miktarlarda uzun s�re kullan�l�rsa b�brekleri tahri� ederve idrarda kanamaya sebep olur. 6haftadan fazla ve b�brek hastal��� olanlarda kullan�lmamal�d�r. Ayr�ca hamilelerde de d����e yol a�abilece�i i�in uygun de�ildir. ��nk� rahim kas-
lar�n�n kas�lmas�n� uyar�r.Ayr�ca nefes kokular�n� yok eder.Meyvalar� C vitamini bak�m�ndanzengin olmas� sebebiyle, di�etlerini ar-d�� meyvalar�yla ovmak onlar� g��lendirecektir.Antiseptik �zelli�i sebebiyle de haricen deri hastal�klar�nda da uygulanabilir. Aromaterapistler sel�litlerde ard��tan faydalanmaktad�r.Di�er bir t�r olan kara ard�� yapra-��n�n adet s�kt�r�c�, �ocuk d���r�c� ve idrar artt�r�c� etkileri bilinmektedir.��nk� rahim ve idrar yollar� kaslar�n� b�zmektedir. Karaard��, kurutulmu�yapraklar�ndan g�nde 0,5 gr. i�ilir. Yine ard���n �zel bir t�r�nden elde edilen ard�� katran� uyuz ve egzema gibi baz� di�er deri hastal�klar�nda ha-ricen t�ketilir. Ayr�ca deride hafif tahri� yapt���ndan romatizmal hastal�klarda da merhem olarak kullan�labilir..

ASPİR

Flos Carthami Romatizma a�r�lar�na kar�� etkilidir. Dahilen terletici, kurt d���r�c� ve adet getiricidir.Aspir dahilen m�shil,haricen ise romatizmal a�r�lar i�in bilinmektedir. M�shil olarak 100 gr. aspir 1 lt suda kaynat�l�r. G�nde 3 kez 1 bardak i�ilir. Aspirin adet kanamalar�n� kolayla�t�rd��� da bilinmektedir...

BALIKOTU

Fructus Cocculi indici Dahilen kurt d���r�c�, sara n�betlerini azalt�c� olarak kullan�l�r. Tehlikeli bir drogdur.

BAMYA ÇİÇEĞİ

Flos Hibisci Dahilen g���s yumu�at�c�, lapa halinde haricen ��banlar� olgunla�t�r�c�d�r.Kab�zl��a kar�� etkili ve zarars�z bir drogdur.

BESBASE

Rhizoma Polypodii M�shil, safra ve balgam s�kt�r�c� ve kurt d���r�c� etkilere sahiptir.

BİBERİYE

Folium Rosmarini Dahilen kab�z, haz�m sistemi uyar�c�s�, safra art�r�c� ve idrar s�kt�r�c�, haricen ise iltihapl� yaralar�n tedavisinde kullan�l�r.

BÖĞÜRTLEN

Folium Rubi Kab�z, kuvvet verici, idrar s�kt�r�c� ve �eker hastal���na kar�� kullan�l�r. Bademcik iltihaplar�nda da gargara yap�l�r.

CİVAN PERÇEMİ

Herba Millefolii �drar art�r�c�, i�tah a��c�, gaz s�kt�r�c�, adet s�kt�r�c� ve yara iyile�tiricidir.

ÇAKSIROTU KÖKÜ

Ferulae meifoliae Cinsel kudreti art�r�c� olarak etkilidir.

ÇAM SAKIZI

Terebenthina Communis Solunum ve idrar yollar� hastal�klar�nda kullan�lan etkili bir antiseptiktir.

ÇEKEM

Fructus Visci albi Kab�z, idrar art�r�c�, kusturucu, kuvvet verici ve tansiyon d���r�c� etkileri vard�r. Romatizma a�r�lar�nda kullan�l�r.

ÇÖREKOTU

Semen Nigellae �drar ve s�t art�r�c�, i�tah a��c� ve adet s�kt�r�c�d�r.��tah a�ar. V�cuda kuvvet ve din�lik verir. Hazm� kolayla�t�r�r. Mide ve ba��rsak gazlar�n� s�ker. Koklanacak olursa; ba� a�r�s�n� keser. Nezle ve sara hastal���nda t�ts� yap�l�r. Suyu ile sivilcelere pansuman yap�l�r.

ÇÖVEN KÖKÜ

Radix Saponariae albae Tedavide nadiren kullan�l�r. Bilhassa tahin helvas� yap�m�nda kullan�l�r. �drar ve balgam s�kt�r�c�d�r.

DAĞÇAYI

Sideritis Uyar�c�, gaz s�kt�r�c�, i�tah a��c� ve mide a�r�lar�n� kesici �zelliklere sahiptirler.

DEFNE YAPRAĞI

Folium Lauri Terletici, antiseptik ve midevi etkilere sahiptir.

DEVE ÇÖKERTEN

Fructus Tribuli Ta� d���r�c�, idrar s�kt�r�c� ve kuvvet verici olarak kullan�lmaktad�r.

DEMİR HİNDİ

Pulpa Tamarindorum M�shil ve m�leyyin bir etkiye sahiptir. Hi�bir tahri� edici etkisi yoktur.

DENiZ KADAYIFI

Carrageen Dahilen, �ok kullan�lan bir g���s yumu�at�c� ve �ks�r�k kesicidir.

DEVE DİKENİ

Herba Cardui mariae Karaci�er hastal�klar�na kar�� ve safra art�r�c� olarak kullan�l�r.

DUT MEYVASI

Fructus Mori nigri Meyvalardan haz�rlanan �urup, gargara halinde, a��z ve bo�az hastal�klar�na (pamuk�uk) kar�� kullan�l�r.

EĞİR KÖKÜ

Rhizoma Calami aromatici Gaz s�kt�r�c�, terletici ve antispazmotiktir. Dahilen Prostat, haricen ise romatizma i�in kullan�l�r.

FESLEĞEN

Herba Basilici Yat��t�r�c�, midevi, idrar art�r�c� ve gaz s�kt�r�c�d�r.

FUNDA

Herba Ericae �drar yollar� dezenfektan�, idrar s�kt�r�c� ve kab�z etkilere sahiptir.

GELİNCİK

Flos Rhoeados Yat��t�r�c�, �ks�r�k kesici, g���s yumu�at�c� ve hafif uyutucu etkilere sahiptir.

GİNSENG

Ginseng Kalp kuvvetlendirici ve yorgunlu�u gidericidir. Cinsel g�c� art�r�c� etkileri vard�r.

GÜNLÜK

Gummi Olibanum Dahilen kuvvet verici, yat��t�r�c�, kab�z, idrar art�r�c�, adet s�kt�r�c�, adet getirici ve romatizma a�r�lar�n� dindiricidir.

HALİLE (Kara-Sarı)

Fructus Myrobalani Sar� halile m�shil, Kara halile ise kab�z olarak kullan�l�r. Haricen ise yara iyile�tiricidir.

HARDAL TOHUMU

Sinapis nigrae Haricen lapas�, yak�s� ve banyosu yap�lir. Kan� cilde toplamak ve a�r� kesmek i�in kullan�l�r.

HATMİ ÇİÇEĞİ

Flos Altheae G���s yumu�at�c� ve tahri�leri gidericidir.

HAVACIVA

Radix Alkannae Kabız ve yara iyileştiricidir.

HAVUÇ TOHUMU

Dauci carotae Midevi, gaz s�kt�r�c�, gebeli�i �nleyici ve cinsel g�c� art�r�c�d�r.

HAYIT TOHUMU

Agni-Casti idrar art�r�c�, gaz s�kt�r�c� ve yat��t�r�c�d�r.

HÜNNAP

Jujubae G���s yumu�at�c�, �ks�r�k kesici, m�shil ve kan temizleyicidir. �eker hastal���na kar�� da kullan�l�r.

IHLAMUR

Flos Tiliae �drar art�r�c�, terletici, yat��t�r�c�, uyutucu ve g���s yumu�at�c�d�r.

ISIRGAN

Folium Urticae Yaprak veya k�k, dahilen kan temizleyici, idrar art�r�c� ve i�tah a��c�d�r.

İĞDE ÇİÇEĞİ

Flos Elaeagni Kabız, kuvvet verici ve antiseptiktir. C vitamini deposudur. Gribe karşı etkilidir.

KAFUR

Camphora Sinir sistemi, solunum ve kalp üzerinde uyarıcı etkileri vardır.

KAKULE

Cardamomi ��tah a��c�, gaz s�kt�r�c� ve midevi etkilere sahiptir. Kahveye konur.

KARABiBER

Piper nigrum Kuru ve siyah tanelerinin baharl� ve ac� bir tad� vard�r. Hemen hemen her t�rl� yemekte b�t�n veya toz olarak kullanmak m�mk�nd�r. ��tah a��c� ve sindirimi kolayla�t�r�c� so�uk alg�nl�klar�nda ve �ks�r�kte ila� olarak kullan�l�yor

KEBABİYE

Cubebae Solunum sistemi antisepti�idir. Belso�uklu�unda kullan�l�r.Kebabiye Hindistan ve G�ney Amerika`da yeti�en bir a�ac�n meyveleridir. Ac�,keskin kokulu ,siyah renklidir.
- A��zda �i�nenirse a��z yaralar�n� giderir. Di� etlerini kuvvetlendirir.Ses k�s�kl���n� gide�irir.
- Karaci�eri g��lendirir.
- Mideyi uyart�r, hazm� kolayla�t�r�r. i�tah a�ar.
- Mesane a�z� daralmas� sonucu idrar azalmas�nda �ok fayda verir,bol idrar s�kt�r�r

KARANFİL

Caryophyllus Uyar�c�, midevi ve antiseptik etkileri vard�r.

KEKİK

Herba Thymi Midevi, yat��t�r�c�, antiseptik etkileri vard�r. Akne tedavisinde temizleyici ve iyile�tirici etkileri g�r�l�r. G�rtlak ve bademcik iltihaplar�nda iyile�tirici �zelli�i vard�r. Dezenfekte edici ve balgam s�kt�r�c� olarak kullan�l�r. �ks�r�k ve �st solunum yollar� iltihab�nda �ay ve gargara bi�iminde kullan�lmal�d�r. Akci�er ve bron�lar, mide ve ba��rsaklar keki�in ba�l�ca kullan�m alanlar�d�r. Bo�maca, �ks�r�k, ast�m, sinir sistemi zafiyeti, romatizma ve bir�ok hastal�klara kar�� �ay i�iminin yan� s�ra kekik banyolar� da �ok yararl�d�r. Mikrop k�r�c� (antiseptik) bir bitkidir. �ltihapl� yaralar�n temizli�inde ve iyile�tirilmesinde etkili olur. Doku ve damar b�z�c� etkileriyle �ocuklarda diyare ve yatak �slatma durumlar�n�n iyile�tirilmesinde yard�mc� olur. Kekik �ay� i�imi ve kekikle kar��t�r�lm�� bal yenmesiyle organizma g��lendirilebilir ve dengeye kavu�turulabilir. Sabahlar� kahve veya �ay yerine i�ilen bir bardak kekik �ay�, zeka keskinli�i, midede rahatl�k, sabah �ks�r���ne tutulmamak ve genel bir rahatl�k hissettirecektir. Alerjik ka��nt�larda, periyot sanc�lar�nda, cilt sa�l��� ve bak�m�nda, nezle ve so�uk alg�nl���nda, tansiyon ve kan �ekeri problemlerinde, b�brek ta�� d���rmelerinde, idrar yolu iltihaplar�nda, di� eti ve a��z problemlerinde en k�sa zamanda kesin sonu� vermektedir. Sigara toksinlerinin ve ci�erlerde birikmi� katran�n par�alanarak at�lmas�nda etkisi y�ksektir. Antibiyotik etkilerinden yararlanmak i�in sabah, ak�am d�zenli olarak 5-7 g�n i�inde t�ketilmesi �nerilmektedir.

KEREVİZ TOHUMU

Apii graveolentus Uyar�c� ve i�tah a��c�d�r. Prostat i�in kullan�l�r.

KETEN TOHUMU

Semen Lini M�shil, sindirim sistemi iltihaplar� ve tahri�lerine kar�� koruyucudur. Keten tohumu i�erdi�i alfa-linolenik asit (N-3 ya� asitlerinin en �nemli �yesi) a��s�ndan besinlerin en zenginidir. Alfa-linolenik asitin bir k�sm�, v�cutta uzun zincir N-3 ya� asitleri EPA ve DHA ya d�n���rler ki bunlar iyi kolesterol� y�kseltir, y�ksek tansiyonda d���r�c� etki yapar, kan�n p�ht�la�ma e�ilimini azalt�r, plazma trigliserid d�zeyini, aritmi riskini azalt�r. Dolay�s� ile alfa-linolenik asitin koroner kalp hastal��� riskini azaltt��� tespit edilmi�tir. Keten tohumu �zerine yap�lan ara�t�rmalar, d�zenli keten tohumu kullan�m�n�n dolay�s� ile alfa linolenik ya� t�ketiminin, arteriosk�lerozun (damar sertli�i) geli�mesini �nleyebilece�ini, iltahabi hastal�klarda olmal� ve otoba����kl�k rahats�zl�klar�nda etkili olabilece�ini g�stermektedir. N-3 �e dengeli beslenmenin kanseri engelleyici �zellikleri de tespit edilmi�tir. Ya� asitleri dengesinin N-6, doymu� ya� asitleri ve trans ya�lar taraf�na kaymas� sadece daha az N-3 t�ketmemiz anlam�na gelmemekte ayn� zamanda bu ya�lar, alfa-linolenik ya� asitinin uzun zincir N-3 ya� asitlerine d�n��mesi engelleyerekte v�cudumuz N-3 ya� asitlerinden gerekli fayday� sa�lamas�n� engellemi� olurlar.

 

KINAKINA

Cortex Chinae midevi, s�tma ve gribal enfeksiyonlara kar�� koruyucu, kalp yat��t�r�c�d�r.

KIRMIZIBİBER

Capsicum annum En iyisi Geyve y�resinde yeti�ir,Portakaldan daha fazla miktarda C vitamini i�eren k�rm�z� biber v�cudun bula��c� hastal�klara kar�� direncini artt�r�yor, beta karoten ile ba����kl�k sistemimizi g��lendiriyor . Mide suyu ve t�k�r�k olu�umunu te�vik ediyor , sindirimi kolayla�t�r�yor, romatizma mafsal ve di� a�r�lar�n� azalt�yor, kramplar� gideriyor, kanser tedavisinde kullan�l�yor, ayr�ca terlemeyi artt�r�yor, gut hastal�klar� ba�ta olmak �zere bir�ok hastal��a iyi geliyor. �ks�r�k ve bo�az a�r�lar�n� gidermede de kullan�l�yor, sinir hastal�klar� i�in do�al bir yat��t�r�c� g�revini g�r�yor. V�cuttaki a��r� ya� ve kolesterol birikiminin �nlenmesini sa�l�yor.

KISA MAHMUT

Chamaedrys midevi, uyar�c�, �eker hastal���na kar�� etkilidir.

KIZILCIK

Corni maris Etkili ve zarars�z bir ishal kesicidir.

KİMYON

Cuminum cyminum Akdeniz k�kenli bir baharat olan kimyon T�rk Mutfa��`nda k�ftelerde ve baz� sal�al� et yemeklerinde, �orbalarda dolmalarda kullan�l�yor .Hindistan ve Meksika Mutfa��`nda da �nemli yere sahip . Yak�n akrabas� say�lan rezene gibi kimyon da �ncelikle mide �i�kinli�i, kramp e�li�indeki hafif mide ve ba��rsak rahats�zl�klar�, sinirsel mide ve kalp rahats�z�klar�na kar�� i�e yar�yor. Bebeklerin sindirim g��l�klerini gidermeye yard�mc� oluyor zay�f mideyi g��lendiriyor, safra kesesi salg�lar�n� dengeliyor.Aniden bir fikre, bir bulu�a ihtiyac� olan bir fincana iki tatl� ka���� dolusu kimyon koyarak bu �ay� i�meliler zihni a�mak ve yarat�c� fikir �retmek i�in birebirdir.

KİTRE

Tragacantha Bo�az hastal�klar� ve iltihaplar�nda koruyucudur.

KUDRET NARI

Momordicae charantiae Mide ve barsak �lserine kar�� dahilen kullan�l�r. Yara, ��ban ve ekzemalarda haricen kullan�l�r.

KUŞBURNU

Rosae caninae Bilhassa C vitamini bak�m�ndan zengindir. Kab�z ve kuvvet vericidir. �eker hastal���na kar�� da kullan�l�r.

LAVANTA

Flos Lavandulae �drar art�r�c�, romatizma a�r�lar�n� dindirici, antiseptik, sinir ve kalp kuvvetlendiricidir.

MAHLEP

Pruni mahaleb Afrodizyak, balgam s�kt�r�c�, nefes darl��� ve prostat i�in, ayr�ca �eker hastal���na kar�� kullan�l�r.

MENENGİÇ

Terebinthina Chia Dahilen idrar ve solunum yollar� antisepti�i olarak kullan�l�r.

MEYAN KÖKÜ

Radix Liquiritiae G���s yumu�at�c�, balgam s�kt�r�c�, tad d�zeltici ve �ks�r�k kesici etkileri vard�r.

MISIR PÜSKÜLÜ

Stylus Maydis �drar s�kt�r�c� ve ta� d���r�c�d�r.

MUSKAT

Myristicae Gaz s�kt�r�c� ve antiseptik olarak bilhassa kar�n a�r�lar� i�in kullan�l�r.

MÜRSAFİ

Gummi Myrrihae Antiseptik ve uyar�c�d�r. Bilhassa solunum yolu hastal�klar�na kar�� kullan�l�r.

NANE

Folium Menthae �zellikle sinirsel kaynakl� mide bulant�lar�n� kesici olarak etkilidir.

OĞULOTU

Folium Melissae Yat��t�r�c�, midevi, terletici ve antiseptiktir.

PAPATYA

Chamomillae vulgaris �drar art�r�c�, yat��t�r�c�, safra s�kt�r�c�, bo�az iltihaplar�nda ve iltihapl� yaralara kar�� etkilidir.

PELİNOTU

Herba Absinthii Midevi, ate� d���r�c�, adet getirici etkileri vard�r.

REZENE

Foeniculi Midevi, gaz s�kt�r�c� ve s�t art�r�c�d�r.

SAFRAN

Crocus Stigmata Uyar�c�, i�tah a��c�, adet s�kt�r�c�, koku ve renk vericidir. De�erli bir baharatt�r.

SALEP

Tuber Salep Afrodizyak, kuvvet verici, �ocuk ishallerini kesicidir.

SANDALOS

Sandaraca Haricen ve dahilen romatizma a�r�lar�n� dindirici olarak etkilidir.

SARI SABIR

Aloe Kal�n barsa�a etkili bir m�shildir.

SARI KANTARON

Herba Hyperici Dahilen antispazmotik, kab�z, yat��t�r�c�, haricen ise antiseptik ve yara iyile�tiricidir.�ay� kuvvet verici, i�tah a��c�, ate� d���r�c� ve hazm� kolayla�t�r�c� olarak verilir. Ayr�ca ast�m ve mide a�r�lar�nda da faydal� oldu�u bilinir. Sinirleri yat��t�r�c� ve rahatlat�c� etkisi nedeniyle iyi bir rahatlat�c�d�r

SERVİ KOZALAĞI

Cupressi �ocuklar�n gece i�emelerinde, haricen basura ve kokulu ayak terlemelerine kar�� kullan�l�r.

SİNAMEKİ

Folium Sennae Kal�n barsak �zerinde etkili olan, kuvvetli bir m�shildir.

ŞAHTERE

Herbe Fumariae �drar art�r�c�, yat��t�r�c�, zay�flat�c� ve tansiyon d���r�c�d�r.

ŞEYTAN TERSİ

Gummi Asa foetida Sinir sistemi yat��t�r�c�s�, hazm� kolayla�t�r�c� ve gaz s�kt�r�c�d�r.

TARÇIN

Cinnamum Zeylanicum Hormolar� �al��t�r�yor mide rahats�zl�klar�n� gideriyor kusmay� �nl�yor. Gaz ve ishale kar�� kar�� etkili olan tar��n kan �ekerini de dengeliyor k�rk g�n boyunca her g�n 5-6 gram tar��n verilen �eker hastalar�n�n kan�ndaki �eker d�zeyinin, kontrol grubuna g�re %20 daha d���k oldu�u tespit edilmi�tir. Tar��n verilen hastalar�n baz�lar�nda, �eker hastal���n�n belirtilerinin tammamen yok oldu�u da belirtilmi�tir. Kan �ekerinin yan� s�ra kandaki ya� ve kolesterol miktar�n� da d���rd��� bilniyor. Tar��n yemeklerde bulunabilen coli bakterisinin v�cuda yay�lmas�n� engelliyor. Bal ya da limon suyuyla birlikte al�nd���nda bo�azdaki yanmalara adet �ncesi gerginliklere iyi geliyor.

ÜZERLİK TOHUMU

Semen Pegani Kurt d���r�c�, adet s�kt�r�c�, uyu�turucu, terletici ve yat��t�r�c�d�r.

YENİ BAHAR

Pimenta officinalis Damar sertli�ini �nl�yor, hazm� kolayla�t�r�yor. kullan�lan k�sm� meyvesidir, i�tah a��c� gaz s�kt�r�c� ve kab�zl��a kar�� etkilidir. mutfakta ise etli yemeklerde k�fte sosis �e�itli dolma ve tatl�larda kullan�l�yor.

YILDIZ ANASON

  Sadece �in�de yeti�en ve k���k bir a�ac�n meyvesi olan y�ld�z anason, �rdek yemeklerini tatland�rmak ve kar�n a�r�s�n� tedavi etmek i�in kullan�l�yor

ZAHTER

Saturejae hortensis �eker hastal���na kar�� kullan�l�r.

ZENCEFİL

Rhizoma Zingiberis Mide bulant�s�, �i�kinlik, kusmaya kar�� iyi geldi�i biliniyor. T�m v�cudu uyar�yor bedenen ve ruhen g�� kazand�r�yor. Antiseptik �zelli�i nedeniyle de enfeksiyonlara kar�� etkili. Kan dola��m�n� dengeliyor baz� hipertansiyonlu hastalar�n tansiyonlar�n� dengeliyor. So�uk alg�nl���na, kab�zl��a kar�� i�e yar�yor.��tah a�ar. Mide ve ba��rsaklardaki gaz� s�kt�r�r. Kusmay� �nler. �shali keser. Ba��rsak bozukluklar�n� giderir. So�uk alg�nl���nda �abuk iyile�meyi sa�lar. Bedeni ve zihni g�c� art�r�r. Cinsel istekleri kam��lar.��erdi�i maddeler beynin yeni fikirler �retmesini sa�l�yor. Kan suland��� i�in v�cutta daha serbest akar b�ylece beyin oksijenle beslenir

ZERDEÇAL

Curcuma longae Midevi, gaz s�kt�r�c� ve safra art�r�c�d�r.Sinirleri uyar�r. V�cutta biriken zehirli maddeleri atar. Nekahat devresini k�salt�r. Verem gibi hastal�klarda faydal�d�r.

ZULUMBA

Rhizoma Zedoariae ��tah a��c�, uyar�c�, idrar art�r�c�, balgam ve gaz s�kt�r�c�d�r.